Vítejte v advokátní kanceláři Mgr. Víta Pavka

Mgr. Vít Pavko je advokát se sídlem v Děčíně v těsné blízkosti okresního soudu. Právní praxi vykonával u JUDr. Petra Poledníka, místopředsedy České advokátní komory, přičemž ihned po dokončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se vrátil na druhý konec republiky, odkud pochází. Postgraduální praxi, kterou zakončil složením profesních zkoušek s hodnocením "velmi dobré", vykonal na Exekutorském úřadě v Děčíně u Mgr. Zdeňka Pánka.

Realitní právo

Poskytujeme profesionální právní podporu realitním kancelářím i koncovým klientům. Od přípravy smluvní agendy, přes advokátní úschovu, po administraci návrhu na vklad do KN.

Služba all-inclusive (paušální cena / kauza)
n e h l e d ě  n a  s l o ž i t o s t
Individualizace smlouvy
Zakomponování služebnosti v ceně
Advokátní úschova v paušální ceně
Vypracování návrhu na vklad v ceně

Poptat nabídku

Náhrada újmy

Zranění při dopravní nehodě, u které nejste viníkem? Pracovní úraz? Ztráta blízké osoby nebo vlastní zranění?

Vysvětlíme Vaše nároky
Uplatníme nároky u pojišťovny
Zastoupíme Vás v trestním řízení
GARANTUJEME MAXIMÁLNÍ NÁHRADU ÚJMY

Volejte 604 511 512 pro schůzku zdarma

Pracovní právo

Právo na zaměstnání je zásadní ekonomickou hodnotou moderní společnosti. Podporujeme férové jednání v pracovněprávních vztazích. 

Posouzení neplatnosti výpovědi
Porada v pracovněprávních záležitostech
Zaměstnávání osob ze zemí mimo EU
Daňová problematika

Pomůžeme

Správa pohledávek

Pokud Vám někdo dluží peníze, je často hloupost nechat to být. Investice do soudního přiznání pohledávky a následného vymáhání bývá již jen zlomkem celkové hodnoty pohledávky.

Posouzení vymahatelnosti
Automaticky hlídání lhůt
Hlídání insolvence
Vždy pokus o mimosoudní řešení
Detektivní činnost - zjištění kontaktu

Navrhnout spolupráci

Jak to probíhá?

Konzultace

Na začátku každé kauzy stojí podrobná konzultace týkající se řešené problematiky. Poskytnutím právních služeb bez porozumění podstatě řešené věci bychom byli kaskadéři a nikoliv právníci.

Klient je tu šéf

právní rozbor

Poté, co dojde k předání výchozích informací potřebných k vyhodnocení alternativ, vypracujeme právní rozbor věci. Jen takový způsob výkonu advokacie dává smysl, kdy je klientovi prezentováno každé dostupné řešení včetně vyhodnocení rizik.

 Chytrý si dá poradit

Diskuze

Po prezentaci veškerých alternativ dochází k diskuzi nad tím, jaký postup je nejvhodnější. Dochází k volbě strategie u delších kauz. Této strategie se je pak nutné držet. Žádný názor, jež zazní v diskuzi, není špatný. Žádná obava lichá...

akce!

Realizace

Jakmile dojde k volbě strategie a ujasnění si postupu v kauze, jedná advokát jménem klienta rozhodně, jistě, profesionálně, vždy tak, aby byl naplněn stanovený cíl. Jednání v rozporu s přáním klienta nepřichází v úvahu.

8

Let právní praxe

87

% úspěšnost

7

právních specializací

10

miliónů pojistné krytí

Proč vybrat nás?

V České republice je aktivních cca 11 500 advokátů. Volba toho správného může změnit Váš život.

Individuální přístup

Každou kauzu vnímáme striktně individuálně. Je sice možné, že kauzy vykazují podobné rysy, ale spočinout v domnění, že není třeba vnímat jemné nuance, je cestou k neúspěchu. Na každém detailu záleží a až advokát musí vytěžit ty právně relevantní skutečnosti.

Vždy plně soustředění

Přijmout kauzu v situaci, kdy advokát nemůže garantovat plnohodnotné a výhradní soustředění z důvodu, že "má mnoho práce", je stejně špatné, jako přijmout případ bez potřebných znalostí či schopností jej řešit. Nepřipadá v úvahu.

We go cross-borders

We are fully capable of solving cases in EU countries. Many times it happens that Czech law applies on individual case and even if not we are able to conduct a negotiation in English language. We are aware of EU regulation and international law standards.

Víceoborová spolupráce

Právo je překrásné v tom, že reguluje takřka každou oblast lidského působení - rodinné, daňové, pracovní, obchodní vztahy... Žádný právník ale neví všechno. Proto spolupracujeme s účetními, psychology, realitními experty, efektivními a čestnými exekutory, jinými advokáty.

Udržíme tajemství

Ochrana osobních údajů a mlčenlivost advokáta pro nás není jen naučená fráze. Skutečně nám záleží na tom, aby informace, které se dozvíme, zůstaly jen mezi námi. Porušení mlčenlivosti advokáta je neodpustitelné provinění. Komunikaci šifrujeme dle požadavků klienta.

Vždy k dispozici - 24/7

Umožňujeme po předchozí domluvě nastavit poskytování právních služeb tak, že je advokát dosažitelný 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Existují situace, kdy chcete mít to privilegium domoci se svého práva bez ohledu na to, kolik je hodin, nebo třeba na to, že většina národa slaví olympijský úspěch.

Právní oblasti poskytovaných služeb

Byť jsme kanceláří s generální právní praxí, specializujeme se v oblasti lidských práv a svobod, v zastupování před evropskými soudy, v dopravních trestných činech, v oblasti rodinného a rozvodového práva, společného jmění manželů, v rámci pracovního práva. Nejvyšší specializaci však nacházíme v oblasti náhrady škody a nemateriální újmy.

Nemovitostní právo je pro nás zcela běžnou agendou. Bytové právo, problematika bytových družstev, jednání s družstvy o převodu do osobního vlastnictví, vznik společenství vlastníků jednotek a problematika s tím spojená, zástavní smlouvy a zajištění závazků. Nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o výstavbě a investiční smlouvy. Řešení sporů s pronajímateli a nájemci. To je stručný výčet toho, co můžeme nabídnout v oblasti nemovitostního práva.

 V případě, kdy prodáváte nemovitost
 • Projednáme s vámi připravovaný obchod a připravíme vše potřebné pro jeho hladký průběh.
 • Spolupracujeme se soudními znalci i odhadci, proto v případě potřeby zajistíme znalecké posudky a odhady.
 • Obchodovanou nemovitost prověříme tak, že zjistíme všechny právní závady, které na ní váznou a které by mohly mít vliv na průběh převodu. Pokud objevíme problém, navrhneme efektivní řešení.
 • Připravíme všechny potřebné formality (rezervační, kupní, návrhy na vklad).
 • Ověříme podpisy.
 • V naší kanceláři zajistíme advokátní úschovu.
 • Podáme návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zajistíme komunikaci s katastrálním úřadem.
 • O každém kroku postupu budete informováni SMS či e-mailem.

Pro spolupracující realitní kanceláře a pravidelné klienty zaručíme nadstandardní služby v podobě paušální odměny za komplexní vyřešení celé kauzy bez ohledu na složitost, zajistíme ověření podpisů i mimo sídlo advokátní kanceláře, případně expresní zpracování do 12 hodin od dodání potřebných podkladů.

V oblasti trestního práva nabízíme komplexní právní zastoupení. Účastníme se výslechů v přípravném řízení, dbáme vysoké procesní opatrnosti a právní ochrany klienta. Zachováváme absolutní mlčenlivost o trestním řízení.

Postaráme se o:
 • obhajobu osob, proti nimž je vedeno trestní stíhání ve všech fázích trestního řízení
 • obhajobu mladistvých, proti nimž je vedeno trestní řízení pro provinění
 • zastupování poškozených a uplatňování jejich nároku na náhradu škody v trestním řízení
 • porady a konzultace týkající se trestního řízení či stíhání
V trestním právu je často možné dosáhnout tzv. bezplatné obhajoby, nebo obhajoby za sníženou odměnu. Principem, který nás vede k využití tohoto právního institutu je fakt, že nikomu by nemělo být odepřeno právo na právní pomoc, a už vůbec ne v trestním řízení, kde může jít často o několik let života.
Rodinné právo je mezi advokáty zpravidla méně oblíbené, a to pro vysokou psychickou náročnost při sporech, kde předmětem je spor o nezletilé děti. Naše advokátní kancelář di v těch nejvypjatějších situacích.
 • sepis rodinněprávních dohod
 • konzultace k předmanželským smlouvám a smlouvám o zúžení SJM
 • rozvody a zastupování při rozvodu
 • zastupování při vypořádání SJM
 • zastoupení v případě neshod o svěření dětí do péče
Korporátním klientům nabízíme, mimo dlouhodobou spolupráci na základě paušální platby za komplexní právní zastoupení, zejména pomoc v následujících obchodních věcech:
 • sepis smluv obchodněprávních (kupní, smlouvy o dílo, mandátní atd.)
 • zastupování klientů před soudy v obchodních věcech
 • problematika nekalé soutěže a hospodářské soutěže řešené ÚOHS
 • zakládání a změny obchodních společností či družstev (s.r.o., a.s. aj.)
 • sepisování návrhů do obchodního rejstříku a zastupování v řízení
 • zvyšování a snižování základního kapitálu v obchodních společnostech, jakož i veškeré další právní úkony související s podnikáním firmy (převody obchodních podílů)
 • řešení přeměn obchodních společností
 • právní porady ve věci směnek – žaloby ze směnek, vymáhání plnění ze směnek
Nabízíme právní porady a zastupování u soudu ve věcech týkajících se pracovního poměru (změny, skončení), pracovněprávních sporů, záležitostí týkajících se výplaty mezd, dohod o hmotné odpovědnosti.

Připravíme pro Vás:
 • pracovní smlouvu, či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • konkurenční doložky
 • výpověď z pracovního poměru
 • výzvu zaměstnavateli o náhradu z pracovního úrazu (trvalé následky, bolestné ...)
Dědění je institut, jak mezi generacemi přechází majetkové hodnoty, které předchozí generace nastřádaly. Během dědického procesu mohou nastat situace, které mohou zatížit dědice dluhy, případně mohou někteří dědicové přijít o dědický podíl ve výši, na jakou mají nárok. Rádi investujeme několik hodin, abyste vy neztratili roky.
 • příprava závěti
 • pořízení odkazu
 • konzultace k možnosti vydědění
 • zastoupení při dědickém řízení
 • zřeknutí se dědictví
 • dluhy v dědictví
 • zamlčená aktiva v dědictví a obnova dědického řízení
V současné době je možné nalézt na webu velké množství vzorových dokumentů, od kupních smluv, přes smlouvy nájemní, po smlouvy o přeměnách obchodních společností. Pakliže máte jistotu v tom, že vyhledaná smlouva je aktuální a že přesně dopadá na Vámi řešenou situaci, můžete zkusit své štěstí - a až budete řešit problémy, můžete použitím takové smlouvy způsobené, obraťte se na nás. Nebo si ji nechte od nás zpracovat a individualizovat rovnou.
 • o prodeji, nájmu, darování, směně nemovitostí
 • o prodeji movitých věcí
 • úvěrových a o zápůjčce
 • o dílo
 • o tiché společnosti
 • dohoda o vypořádání společného jmění manželů
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • výpověď z nájmu bytu
 • příkazní smlouva, ...
Díky dobré orientaci v judikatuře vrcholných soudů České republiky již v počátku řízení máme často jasno, jakou strategii zvolit. Pakliže obecné soudy nesprávně vyhodnotí právní kauzu, bývá pak podání mimořádných opravných prostředků, případně ústavní stížnosti posledním řešením. Zpracujeme:
 • Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR
 • Ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR
 • Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku
Shora uvedená podání jsme však ochotni zpracovat jen v případě předchozího posouzení právní věci, která bude vyhodnocena z hlediska lidskoprávní a ústavněprávní doktríny jako nadějná. Nesmyslná podání na shora uvedené instituce není možné přes Advokátní kancelář Mgr. Víta Pavka podat.

Dělám bezvadnou práci...

Kontaktujte nyní

a dohodněte si schůzku

Bezprostřednost a srozumitelnost

Zapomeňte na povýšenecké jednání a nadřazenost. V jednání s klientem jsem vždy přímý, mluvu a vyjadřování uzpůsobím klientovi, takže zprostředkování kontaktu s právem už není nesrozumitelné. Neschovávám se za strojené výrazy a nesnažím se působit dojmem, že vím vše a že jsem všude byl.

Zodpovědnost

Netrpím nešvarem moderní doby - přijímám totiž odpovědnost za svou práci. Za tím, co říkám, si stojím a dokážu pro to najít opodstatnění.

Kompetence

Vzdělání na nejprestižnější právní akademii v České republice zaměřené na vysoké právo a jeho principy, zasazené do města, kde sídlí Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud i ombudsman, dává naději, že právní kauzu vyřeším s použitím kvalitní argumentace a tří paragrafů :-)

Jak se k nám dostanete?