Archives Duben 2023

Spoluzavinění poškozeného

Spoluzavinění je jedním z právních institutů v českém právním řádu, který může být uplatněn při posuzování zavinění u různých právních vztahů. Spoluzavinění spočívá v tom, že poškozený, který utrpěl škodu v důsledku nějaké události, může být částečně odpovědný za vznik této škody. Tento institut se často používá v případech dopravních nehod.

U dopravních nehod se spoluzavinění týká především řidičů, kteří způsobili nehodu. Pokud způsobí dopravní nehodu řidič A, ale řidič B k této nehodě nebo k horším následkům nehody přispěje svým chováním, může být považován za spoluviníka. Například, pokud řidič A poruší předepsanou rychlost a řidič B nedá přednost v jízdě, může být považován za spoluviníka a může být extrémně důležité posoudit, zdali je na vině ten či onen. K tomu se zpravidla využívá soudních znalců, kteří však také nejsou vždy bezchybní.

Pro poškozeného má spoluzavinění značný dopad na nárok na odškodnění. Pokud je poškozený částečně vinen, jeho nárok na odškodnění může být omezen nebo úplně vyloučen. V případě, že je poškozený zcela odpovědný za vznik škody, nemá nárok na odškodnění vůbec.

Pokud je poškozený spoluviníkem, výše jeho nároku na odškodnění se snižuje v souladu s mírou jeho spoluzavinění. To znamená, že pokud je poškozený spoluvinen z 50%, jeho nárok na odškodnění bude snížen o polovinu.

Vždy je však významné posoudit tzv. dominantní příčinu.

Je třeba si uvědomit, že spoluzavinění je posuzováno individuálně v každém konkrétním případě a závisí na konkrétních okolnostech. Například, pokud se poškozený neúmyslně dopustil nějakého porušení předpisů, ale zároveň byl vystaven nebezpečí, které nemohl předvídat nebo ovlivnit, může být spoluzavinění vyloučeno, stejně jako když je spoluzavinění zanedbatelného rázu.

Spoluzavinění je však velmi složitá problematika a jeho posouzení vyžaduje odborné právní znalosti.

Když dojde k dopravní nehodě a dojde k určení viny, může se stát, že poškozený bude označen jako spoluviník. To se obvykle stává v případech, kdy poškozený nebyl dostatečně opatrný a neplnil své povinnosti, např. pokud nedodržel dopravní předpisy, neohlídal se, nebo nezajistil své vlastní zdraví a bezpečnost.

Je tedy důležité, aby se poškozený snažil minimalizovat svou zodpovědnost za nehodu, např. tím, že dodržuje dopravní předpisy a dbá na bezpečnost v silničním provozu a pokud již k nehodě dojde, je třeba vyhledat odbornou právní pomoc. Pokud se však stane obětí nehody, měl by být informován o svých právech a možnostech, jak si může zajistit adekvátní náhradu škody. Policejní orgán má povinnost předat poškozenému informace na odborníky z dané oblasti, a to i bez vyžádání poškozeným.

Ztráta bližního – jak se s tím vyrovnat?

Ztráta blízké osoby je jednou z nejtěžších životních událostí, kterým můžeme čelit. Kromě silné emocionální zátěže se s takovou situací často pojí také řada formálních a povinností, které mohou být velmi obtížné a stresující. Pokud se rozhodnete pro pomoc advokáta, můžete se vyhnout stresu z formálností a povinností a věnovat se procesu smysluplného smiřování s vaší ztrátou.

Jedním z prvních kroků, kterým se musíte vypořádat, je sestavení soupisu majetku zesnulého, který bude sloužit jako základ pro dědické řízení. Tento soupis obsahuje majetek zesnulého, jako jsou nemovitosti, automobily, bankovní účty, cenné papíry, dluhy a další majetek. Advokát se vám může pomoci sestavit soupis majetku a zajistit, aby byl předán notáři správně, bude také nutné kontaktovat pojišťovacího makléře, pokud zemřelý s nějakým spolupracoval, aby si pozůstalí učinili přehled o pojistkách zemřelého.

Pokud zesnulý nezanechal platnou závěť, bude dědické řízení řešit notář podle ustanovení občanského zákoníku. Advokát může předložit vaše nároky na dědictví a zastupovat vás v průběhu řízení. Pokud se v rodině vyskytují spory ohledně dědictví, advokát vám může pomoci se s nimi vypořádat a zabránit potenciálním konfliktům.

V případě, že byla smrt způsobena trestným činem, tedy i nedbalostním – při dopravní nehodě, může být nutné účastnit se trestního řízení. Advokát může vést vaši obhajobu a zajistit, aby vaše práva byla dodržována. Pokud jste se stali obětí trestného činu, může vám advokát pomoci se snažit o náhradu škody a další náhrady. Vše však záleží na individuálním posouzení Vaší situace.

Advokát může také pomoci s úhradou pohřbu a s dalšími otázkami spojenými se ztrátou blízké osoby, jako je například nárok na výživné nebo dětský přídavek, pokud byl zesnulý osoba, která se o ně dříve starala.

Závěrem je důležité si uvědomit, že po ztrátě blízké osoby není nutné se vypořádávat s všemi formálnostmi a povinnostmi sami. Je také důležité, aby si lidé v této situaci nekladli příliš vysoké nároky na sebe a nedávali si přílišný časový tlak na to, aby se s touto ztrátou dokázali vyrovnat. Ztráta blízké osoby může být velmi emocionálně náročná a je důležité dovolit si čas na prožití smutku a vypořádání se s tímto traumatickým zážitkem. Lidé by si měli najít podporu v rodině a přátelích a případně se poradit s odborníkem, například psychologem či psychoterapeutem. Můžeme Vám na některé předat kontakt.

Zároveň je dobré věnovat pozornost i praktickým záležitostem spojeným se ztrátou blízké osoby, jako je například zajištění dědictví a plnění závazků, které zemřelý měl. V této situaci můžeme taktéž pomoci, abyste si mohli ve věcech udělat jasno.

V každém případě je důležité si uvědomit, že vyrovnání se se ztrátou blízké osoby je individuální proces, který si každý prochází vlastním způsobem. Lidé by si proto neměli srovnávat své prožitky se zkušenostmi jiných a měli by si dovolit prožít smutek a zároveň hledat podporu a pomoc v okolí.

Za návštěvu u nás v souvislosti se shora uvedeným nic nedáte, je totiž zdarma. To je to nejmenší, co pro vás v této tíživé situaci můžeme udělat.

Zajímají Vás nároky v případě smrti?