Cena služeb

Zastoupení zdarma

Existují právní kauzy, které zastupuji bez vynaložení jakýchkoliv záloh a peněz. Mezi tyto kauzy se řadí tři základní varianty bezplatného zastoupení.

Konzultace zdarma

Ty nejsložitější problémy ze života mají právně často jednoduché řešení. Není výjimkou, když poradím klientu v deseti minutách a není pak důvod pro další právní služby.

Ex offo

Některé případy přidělí advokátovi přímo stát - jsou to případy těžších zločinů a případy, kdy je pachatelem mladistvý. Často se také stane, že soud určí opatrovníka účastníku, který nemůže sám plnohodnotně jednat.

Bezplatné zastoupení

Často klient vzhledem ke své sociální situaci, nebo vzhledem k povaze jeho účasti na kauze může mít nárok na tzv. bezplatné zastoupení. V podstatě si sám zvolí právního zástupce a následně žádá o přiznání tzv. bezplatného zastoupení. O to se už ale staráme my.

Pro bono

Vy výjimečných případech se o vás postaráme zcela zdarma, tj. bez nároku na odměnu. Vzhledem ke konzultaci právní kauzy zdarma nebylo nikdy snazší dozvědět se, zdali právě Vaši kauzu přibereme bez nároku na odměnu advokáta.

Mimosmluvní odměna

Nedohodne-li se advokát s klientem na výši smluvní odměny, uplatní se tzv. mimosmluvní odměna za právní zastoupení. Mimosmluvní odměna se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazby mimosmluvní odměny jsou určeny vyhláškou č. 177/1996 Sb., úkonem právní služby se ve smyslu shora uvedené vyhlášky rozumí např. sepis smlouvy, jednání s protistranou, jednání s klientem, sepis žaloby, účast na jednání u soudu, sepis odvolání a jiné. Vyhláška č. 177/1996 Sb. je ke shlédnutí Z D E

Příklad 1 - návrh na rozvod

Odměna za jeden úkon právní služby v případě rozvodového řízení činí ve smyslu ust. § 7 a § 9 odst. 1 advokátního tarifu částku 1.500 Kč. Ke každému úkonu je dále advokát oprávněn účtovat tzv. režijní paušál v částce 300, -Kč. V případě rozvodu dohodou tak advokát účtuje standardně minimálně 3 úkony právní služby á 1.800,-Kč (za převzetí a přípravu zastoupení a konzultaci s klientem, sepis návrhu na rozvod manželství a zastoupení u rozvodového jednání). V případě sporného rozvodu může být konečná částka vyšší s ohledem na počet konzultací s klientem, jednání s protistranou či počet soudních stání.

Příklad 2 - vymožení dluhu

Zastoupení při vymáhání dluhu např. 50.000,- Kč vyjde na 3.100,- Kč za úkon + 300,- Kč režijní paušál za úkon, celkem tedy v případě, že se nejedná o trvale spolupracujícího klienta, je nutno počítat s nejméně 3 úkony právní služby. Celkem tedy 10.200,- Kč. Někdy se může stát, zejména v případě, kdy se dlužník brání a klade překážky, že se množství úkonů dramaticky zvýší - pak je vhodné volit zejména cestu zajištění majetku dlužníka ještě než skončí meritorní soud.

Příklad 3 - reklamace vozu v ceně 1 milionu

U reklamace vozu v ceně 1 milionu, kde je cílem jeho vrácení prodávajícímu za vrácení plné kupní ceny, činí výše mimosmluvní odměny advokáta 12.300,- Kč + 300,- Kč režijní paušál. V rámci vrácení vozu je nutno počítat s vyšším množstvím úkonů kvůli nevoli prodávajících na vrácení plné ceny. Při 8 úkonech je tedy nutno počítat s nákladem na právní zastoupení přesahující 100 tisíc korun.

Odměna smluvní

Klade se spíše důraz na stanovení smluvní odměny, jelikož účtování právních služeb dle odměny mimosmluvní v některých situacích vede k absurdně vysokým částkám. U nás vše srozumitelně vysvětlíme tak, abychom spolupráci už od začátku nastavili výhodně pro klienta.

Podílová odměna

Jeden z méně častých způsobů sjednání odměny advokáta je její určení podílem na hodnotě věci nebo získaného plnění. Standardní výše podílové odměny v ČR je 20% z hodnoty věci, jako strop je pak možné vnímat 25%. V advokátní kanceláři u nás volíme nejčastěji podílovou odměnu 17%. Sjednání podílové odměny klienta v podstatě kryje před neúměrně vysokou odměnou advokáta pro případ, kdy například protistrana silně brojí a činí velké množství překážek k prosazení práva. Další nespornou výhodou je vysoká motivace advokáta na výsledku řízení - ta se u nás však předpokládá vždy.

Hodinová sazba

Daleko nejčastější způsob sjednání smluvní odměny advokáta za poskytování právních služeb je odměna časová. Advokát počítá čistý čas věnovaný právní věci a zpravidla v měsíčních periodách fakturuje klientovi vynaložený čas. Časová odměna se v českém právním prostředí pohybuje zpravidla v rozmezí 1.000,- Kč - 3.500,- Kč za hodinu práce advokáta, přičemž méně jsou honorované činnosti jako je správa pohledávek, rodinné právo, převody nemovitostí, zastoupení v nájemních a obdobných věcech. Více je pak honorována taková činnost, která předpokládá volbu složitějších strategií, samostudium, užití cizího jazyka, argumentaci ústavním právem a základními právy. U nás se snažíme najít optimální cenu za hodinu právních služeb tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita právních služeb.

Odměna paušální

Klient si s advokátem předem sjedná paušální odměnu advokáta bez ohledu na to, jak časově a mentálně bude právní zastoupení náročné.

Odměna úkonová

Klient si s advokátem sjedná odměnu za každý jednotlivý úkon právní služby (v podstatě tak, jak je uveden ve vyhlášce č. 177/1996Sb.), avšak ve výši odlišné od částky stanovené jinak citovanou vyhláškou. V Advokátní kanceláři Mgr. Víta Pavka se jedná v podstatě o nepoužívaný způsob sjednání odměny, nepřeje-li si takovou smluvní odměnu sjednat klient.